Limitation of Liability (TH)

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน Lifull Connect Group จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่มีข้อผิดพลาดและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยไม่ชักช้าหรือหยุดชะงัก Lifull Connect Group ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับบริการใด ๆ เว็บไซต์ของบริษัท หรือข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่ในนั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Lifull Connect Group (รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงาน หรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาต) จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม อันตราย การสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจาก: การหยุดชะงัก การทำงานบกพร่องของเว็บไซต์ลดลงหรือชั่วคราว. เนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามหรือผู้ใช้. ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายการของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเผยแพร่โดยผู้ใช้. การละเมิดการรักษาความลับของผู้ใช้หรือการเปิดเผยรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้ หากมี. เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์บังเอิญ ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในสายการสื่อสาร หรือสำหรับบริการแสดงผลที่บกพร่องหรือความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ข้อบกพร่อง ความเสียหายของซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บไม่ว่าการสนับสนุนและการขาดแคลนพลังงานจะส่งผลต่อบริการ). การละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม Lifull Connect Group … Read More

Limitation of Liability (IT)

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Lifull Connect Group farà ogni sforzo per assicurarsi che tutti i siti web funzionino correttamente. Tuttavia, non possiamo garantire che i nostri siti Web non contengano errori e siano accessibili in qualsiasi momento senza ritardi o interruzioni. Lifull Connect Group (inclusi affiliati, dipendenti o personale autorizzato) non … Read More

Limitation of Liability (PORT)

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE O Grupo Lifull Connect fará todos os esforços para garantir que todos os sites funcionem corretamente. Não podemos, no entanto, garantir que nossos sites não contenham erros e estejam sempre acessíveis sem atrasos ou interrupções. O Grupo Lifull Connect (incluindo afiliados, funcionários ou pessoal autorizado) não aceita … Read More

Limitation of Liability (DE)

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG Die Lifull Connect Gruppe unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass alle Websites ordnungsgemäß funktionieren. Wir können jedoch nicht garantieren, dass unsere Websites keine Fehler enthalten und jederzeit ohne Verzögerung oder Unterbrechung zugänglich sind. Die Lifull Connect Gruppe (einschließlich der angeschlossenen Unternehmen, Mitarbeiter oder bevollmächtigten Personen) übernimmt keine Haftung gegenüber … Read More

Limitation of Liability (ESP)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Grupo Lifull Connect realizará los esfuerzos comercialmente razonables para asegurarse de que las webs funcionan con normalidad. No obstante, no podemos garantizar que nuestras webs no contendrán error alguno o que estarán accesibles en todo momento sin demoras o interrupciones. Grupo Lifull Connect no realiza ninguna garantiza … Read More

Limitation of Liability (EN)

LIMITATION OF LIABILITY Lifull Connect Group shall make every effort to make sure that all websites run properly. We cannot, however, guarantee that our websites contain no errors and are accessible at all times without delay or interruption. Lifull Connect Group makes no express or implicit guarantees regarding any of … Read More

Limitation of Liability (ESP)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Grupo Lifull Connect realizará los esfuerzos comercialmente razonables para asegurarse de que las webs funcionan con normalidad. No obstante, no podemos garantizar que nuestras webs no contendrán error alguno o que estarán accesibles en todo momento sin demoras o interrupciones. Grupo Lifull Connect (incluyendo todas las sociedades … Read More

Limitation of Liability (EN)

LIMITATION OF LIABILITY Lifull Connect Group shall make every effort to make sure that all websites run properly. We cannot, however, guarantee that our websites contain no errors and are accessible at all times without delay or interruption. Lifull Connect Group (including affiliates, employees or authorized personnel) accepts no liability … Read More