Legal Notice (TH)

ยินดีต้อนรับสู่ Lifull Connect Group หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและแบรนด์ของเรา โปรดเข้าไปที่ https://www.lifullconnect.com/about-us.   Lifull Connect Group (ประกอบด้วย LIFULL CONNECT, S.L. และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ) เป็นตลาดระดับโลกที่ให้บริการรวบรวมออนไลน์ พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ และบริการโฆษณาในอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ งาน และแฟชั่น หากต้องการระบุเจ้าของแต่ละเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้: ยี่ห้อ ประเทศ บริษัท ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ VAT/ทะเบียนเลขที่ Dot Property Hipflat Thailand Property ทั้งหมด Dot Property Co Ltd 219/59 Asoke Towers, 17th Floor Soi Sukhumvit 21 Khlong Toei Nuea … Read More

Terms and Conditions (IT)

I presenti Termini e condizioni sono applicabili a qualsiasi utilizzo dei servizi offerti nei siti Web di aggregazione di Lifull Connect, a cui è possibile accedere in https://www.lifullconnect.com/our-sites/. Accedendo ai nostri siti Web o utilizzando i nostri servizi confermi di aver letto, compreso e accettato tutte queste disposizioni. Il presente … Read More

Legal Notice (IT)

Benvenuto nel gruppo Lifull Connect. Se vuoi saperne di più sui nostri servizi e sui nostri marchi, accedi a https://www.lifullconnect.com/about-us.   Lifull Connect Group (che comprende LIFULL CONNECT, SL e le sue sussidiarie o affiliate) è un mercato globale che fornisce aggregazione online, portali immobiliari e servizi pubblicitari nel settore … Read More

Amendments to privacy policy EU RU

Мы будем использовать ваши персональные данные только в соответствии с Политикой конфиденциальности, которая применяется во время сбора ваших персональных данных. Lifull Connect оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности в любое время, публикуя указанные изменения на нашей Платформе. Поэтому мы рекомендуем вам проверять Политику конфиденциальности каждый раз, … Read More

Links to other websites, applications or platforms EU RU

Платформа включает в себя ссылки на другие типы веб-сайтов, приложений или платформ, которые, по нашему мнению, могут быть потенциально информативными и полезными для вас. Однако имейте в виду, что мы не поддерживаем и не рекомендуем контент и / или услуги, предоставляемые в нем, и что мы не несем ответственности за … Read More

Automated decision – making EU RU

Lifull Connect интегрирует контент различных веб-сайтов объявлений на нашей Платформе и направляет качественный трафик на их рекламу. Кроме того, мы способны генерировать дополнительный трафик, отправляя нужную рекламу нужному пользователю в нужное время, через наши нативные рекламные продукты. Мы используем автоматизированные процедуры принятия решений, чтобы реагировать на ваш выбор в поисковой … Read More

Direct marketing EU RU

Мы обязуемся не использовать ваши персональные данные в целях прямого маркетинга без вашего явного предварительного согласия.   Кроме того, если у нас есть деловые отношения с вами, мы можем отправлять вам информацию о наших продуктах или услугах на основе наших законных интересов.   lf, в любое время, вы хотите прекратить … Read More

Policy regarding the use of the Platform by children EU RU

Платформа не предназначена и не адресована детям в возрасте до шестнадцати (16) лет, которые не могут использовать ее без разрешения своих родителей или законных опекунов. В связи с этим мы не собираем информацию от лиц, не достигших указанного возраста, намеренно. В любом случае, если какие-либо родители или законные опекуны считают, … Read More

Special categories of data or sensitive data EU RU

Мы не будем собирать и обрабатывать какие-либо персональные данные, которые могут быть особенно чувствительными или включенными в специальную категорию персональных данных пользователей, если эти данные не были предоставлены явно. Специальные категории персональных данных включают информацию, связанную с расой / этнической принадлежностью, политическими взглядами, религиозными, философскими или аналогичными убеждениями, членством в … Read More

International transfers EU RU

Lifull Connect работает по всему миру, поэтому в некоторых случаях потребуется передача ваших персональных данных в третьи страны для операционных целей. Мы можем передавать ваши персональные данные в: Организации группы Lifull Connect, которые вы можете найти в нашем Официальном уведомлении Поставщики услуг, которым мы должны предоставить ваши данные   В … Read More