Confidenciality (TH)

การรักษาความลับ

ทั้งผู้ใช้และ Lifull Connect Group ตกลงที่จะเก็บข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เป็นความลับ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมข้อมูลที่คุณเผยแพร่โดยตรงหรืออนุญาตให้เราเผยแพร่.

Lifull Connect Group มีสิทธิ์รายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการหรือตุลาการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า.