Intellectual Property Rights (TH)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในฐานะผู้ใช้ คุณเข้าใจ Lifull Connect Group เป็นเจ้าของไซต์ Lifull Connect (https://www.lifullconnect.com/our-sites/) และการออกแบบ โครงสร้าง การแจกจ่าย โลโก้ องค์ประกอบกราฟิก ซอร์สโค้ดหรืออื่นๆ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในนั้น.

 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รวบรวม แก้ไข ผลิตซ้ำ อนุญาต วิศวกรรมย้อนกลับ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วน.

 

เนื้อหาทั้งหมดภายในโฆษณาจัดทำโดยผู้ใช้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่เป็นความลับทั้งหมดของเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ผู้ใช้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ในโฆษณา Lifull Connect Group มีสิทธิ์ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบโฆษณาใด ๆ ที่เราเข้าใจว่าอาจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับปัจจุบัน.

 

ผู้ใช้ยังเข้าใจ Lifull Connect Group ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สาม.